Τραπεζικοί λογαριασμοί

   

Λογαριασμός / Bank Account:
6343-010400-577

ΙΒΑΝ:
GR5101713430006343010400577

Όνομα δικαιούχου / Account holder:
ΚΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   

Λογαριασμός / Bank Account:
111/354400-11

IBAN:
GR5701101110000011135440011

Όνομα δικαιούχου / Account holder:
ΚΑΨΑ ΑΘΗΝΑ

   

Λογαριασμός / Bank Account:
500002161376185

IBAN:
GR3001405000500002101376185

Όνομα δικαιούχου / Account holder:
ΚΑΨΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/ΚΑΨΑ ΑΘΗΝΑ

Σημείωση: Οι πληρωμές σας θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον την επωνυμία της εταιρείας σας στις παρατηρήσεις.
Note: It is mandatory that your remittance includes at least your company name in the remarks